Bài 35 : Tính chất và Cấu tạo hạt nhân

Bài 35

Tính chất và Cấu tạo hạt nhân :

 –o0o–

1. Cấu tạo hạt nhân

Kí hiệu : AZX

hạt nhân gồm :  Z proton và (A – Z) = N nơtron (A : số nuclôn)

2. khối lượng hạt nhân u :

1u bằng  khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon 12. nguyên tử này có  khối lượng là 19,9265.10-27kg.

1u = 19,9265.10-27kg/12 = 1,66055.10-27kg = 931,5 MeV/c2.

3. Năng lượng E – hệ thức Anh_xtanh :

E = mc2.

 

About these ads

Gửi phản hồi (có dấu )

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s